Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BANER3

RPO

minfilm

szpital bez bólu

Facebook

baner

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Sp. z o. o.

Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera Sp. z o. o. w Łodzi funkcjonuje, aby podejmować działania na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie oraz prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej, kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, a także stałe podnoszenie świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach.

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N/ OHSAS 18001 jest wyrazem zaangażowania całej organizacji w doskonalenie funkcjonowania organizacji, zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług, zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy oraz wdrożenie działań zapewniających ochronę środowiska.

Powyższe cele chcemy realizować poprzez:

- identyfikację i przestrzeganie wymagań prawnych dotyczących organizacji i innych wymagań w odniesieniu do występujących aspektów środowiskowych;

- dążenie do pełnej satysfakcji stron zainteresowanych, poprzez identyfikację, zrozumienie i spełnienie ich potrzeb i oczekiwań,

- zapewnienie zasobów potrzebnych do funkcjonowania ustanowionych procesów i zdefiniowanych celów,

zapewnienie kompetentnego i profesjonalnego personelu, podnoszącego swoje kwalifikacje i kompetencje,

- uwzględnienie roli pracowników i ich świadome zaangażowanie do działań na rzecz wdrożonego ZSZ poprzez szkolenia i skutecznie prowadzoną komunikację wewnętrzną;

- organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych o możliwie najwyższym poziomie jakości,

- podnoszenie standardu świadczonych usług medycznych,

- stałe podnoszenie świadomości pacjentów w oparciu o bezpłatne programy profilaktyczne,

- kształcenie nowych lekarzy, pielęgniarek i położnych

- zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie niebezpiecznym,

- dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- zapewnienie ciągłej poprawy oddziaływania na środowisko w wyniku zastosowania najlepszych dostępnych technologii i praktyk dla zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska;

- nadzorowanie wpływów na środowisko bieżącej i przyszłej działalności Spółki;

- podnoszenie efektywności prowadzonych procesów poprzez ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i metod zarządzania;

 

Nasze motto brzmi:

"Ciepło naszych rąk, naszą wrażliwość
i wiedzę ofiarujemy wszystkim
naszym podopiecznym"

Chcemy stale przekładać te słowa na codzienną praktykę w naszej pracy oraz opiece i kontaktach z pacjentami naszych placówek.

Cele ogólne wynikające z przyjętej Polityki ZSZ, scharakteryzowanego kontekstu organizacji i przeprowadzonej analizy SWOT stanowią wytyczne do corocznie ustanawianych celów szczegółowych.                                        

Jednocześnie zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiednich środków i zasobów do wdrożenia i realizacji zapisów niniejszej polityki.

Zarząd i pracownicy Centrum Medycznego im dr. Rydygiera Sp. z o.o. zobowiązują się do realizowania powyższych celów oraz ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania.  Niniejsza Polityka ZSZ jest zakomunikowana, znana i przestrzegana na wszystkich szczeblach organizacyjnych Spółki oraz wszystkim osobom pracującym dla lub w jej imieniu oraz udostępniana wszystkim stronom zainteresowanym. Adekwatność treści Polityki ZSZ jest okresowo sprawdzana podczas przeprowadzanych przeglądów zarządzania.

                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                             Janina Sąsiadek

Łódź, 01.02.2018                      

Sapien leo vehicula nunc duis egestas eros ipsum mollis.